کاربر عزيز،
به وبسايت پایگاه جامع حفظ قرآن خوش آمديد

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

بهترین ترجمه قرآن کدام است؟


بهترین مترجم قرآن کسی است که دارای چهار شرط زیر باشد.

1-کاملا به نکات ظریف و دقیق هر دو (زبان اصلی و ترجمه) مسلط باشد.

2-به اسلوب ها و ویژگی های هر دو زبان آگاهی کامل داشته باشد.

3-ترجمه را به همه ی معانی اصلی و مقاصد مربوط به متن، به نحو مطمئنی ایفا نماید.

 4-
ترجمه را چنان نیکو ادا نماید که مستقل و بی نیاز از متن باشد؛ به گونه ای که اگر کسی فقط ترجمه را مطالعه کند، نیاز به مراجعه به متن پیدا نکند.


آیاتی که با ومن آیاته آغاز می شوند

آیا میدانید چند آیه در قرآن با عبارت  و من آیاته   آغاز می شود؟

جمعا 11بار

7 آیه در سوره مبارکه روم

2آیه در سوره مبارکه شوری

2 آیه در سوره مبارکه فصلت

آیه ی ویل یومئذ للمکذبین

آیا تا حالا به این فکر کردید  که آیه ی"ویل یومئذ للمکذبین"چند بار در کل قرآن آمده است؟


این آیه 10بار در سورهمرسلاتو یکبار در سوره ی مطففین آمده است

در ضمن آیه ی "فویل یومئذ للمکذبین" هم فقط یک بار در سورهطورآمده است.